dlhoročné skúsenosti a prax.

overiteľná naša spoľahlivosť, diskrétnosť a utajenie údajov

správnosť a bezchybnosť spracovania mzdovej agendy, potvrdená internými auditmi klientov a taktiež štátnymi kontrolami

NOVINKY

linka
KONTAKT

0905 589 592
i.poracova@chello.sk

ZABEZPEČÍME KOMPLETNÚ MZDOVÚ AGENDU

linka

Všetky úkony súvisiace :

s nástupom zamestnanca - prihlasovanie do poisťovní (prípadne podľa potrieb klienta)

s výstupom zamestnanca - odhlásenie, vytvorenie a zaslanie zápočtu odpracovaných rokov (prípadne podľa potrieb klienta)

so spracovaním priebežných zmien počas pracovného pomeru - hlásenie zmien do poisťovní, materské dovolenky a pod. (prípadne podľa potrieb klienta)

Spracovanie miezd, zohľadnenie všetkých zložiek a ich prepočítanie na čistý príjem (dovolenky, odmeny, nadčasy, služobné vozidlá, práceneschopnosti, zrážky do DSS, exekúcie a pod.). Zastupovanie pri kontrolách pred Daňovým úradom, Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami

Spracovanie výplatných pások pre pracovníkov klienta (v prípade požiadavky - diskrétne obálky)

Vystavenie potvrdení o príjme pre všetkých zamestnancov klienta, prípadne informovanie zodpovedného pracovníka klienta o údajoch potrebných pre vystavenie potvrdení.

Kompletizácia potvrdení o pracovnej neschopnosti (PN) a následné spracovanie v zmysle Zákona o sociálnom poistení

Zasielanie výkazov do poisťovní.
Zasielanie podkladov pre hlásenia na daňový úrad, pre štatistický úrad.
Po dodaní podkladov spracujeme vyúčtovanie miezd za daný mesiac na základe vzájomnej dohody, podľa vopred dohodnutých podmienok

Informovanie klienta o zmenách zákonov súvisiacich so spracovaním miezd.

Spracovanie ročného zúčtovania dane, ohlásenie termínov, zaslanie základných informácií k danej problematike, a s tým spojené vystavenie potvrdení, vrátane potvrdenia o darovaní 2% dane).